مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 

نام:حبیب

نام خانوادگی: اصغر پور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: تربیت بدنی