مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 

نام: امید

نام خانوادگی: مازندرانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی