مشخصات فردی سرپرست دانشکده علوم انسانی 

نام: بهزاد

نام خانوادگی: شهرابی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری کارآفرینی