مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 

نام: 

نام خانوادگی:

مرتبه علمی: 

رشته تحصیلی: