مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 

نام: قاسم

نام خانوادگی: بارانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

 barani baf18