مشخصات فردی رئیس دانشکده علوم انسانی 
نام: ملیحه  malihe.mahdaviii 001 0a251
نام خانوادگی: مهدوی
متولد:  1348
مرتبه علمی: استادیار
 رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی