جدول مسئولین دانشکده علوم انسانی

رئیس اداره آموزشی و دانشجویی : حسین ساربان

ob3kfgn1719 

 

کارشناس آموزش : معصومه سلیمانی راد                                   e 261c1