جدول مسئولین دانشکده علوم انسانی

رئیس اداره آموزشی و دانشجویی : حسین ساربان

ob3kfgn1719