جدول مسئولین دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

حسین ساربان


ob3kfgn1719 

 رئیس اداره پژوهش  :