مسئولین و همکاران دانشکده علوم انسانی

علیرضا ابراهیمی فرد

معاون آموزشی دانشجویی

حسین ساربان

کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی

شیما ملک حسینی

کارشناس آموزشی

حسین رفاهی

کارشناس آموزشی