*جدول دروس و ترمی دانشکده علوم انسانی

 *جدول دروس وترمی کاردانی امور بانکی مخصوص ورودی 84 به بعد 
  مشاهده    
 *جدول ترمی کاردانی ناپیوسته معماری 
  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته معماری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته موسیقی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته نقاشی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ادبیات و زبان فارسی    مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته و  ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس کاردانی و  کارشناسی پیوسته گروه زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس رشته علوم اقتصادبازرگانی کارشناسی پیوسته   مشاهده
 *جدول دروس كارشناسي ارشد ادبيات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر   مشاهده 
 *جدول دروس کارشناسی ارشد حقوقی عمومی
  مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی   مشاهده
*جدول دورس دکتری کارآفرینی  ورودی 94   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش و بهسازی منابع انسانی   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد رشته حقوق - ثبت اسناد و املاک   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی پیوسته رشته حقوق   مشاهده
جدول دورس كارشناس پیوسته رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی پیوسته رشته حقوق-95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول ترمی  كارشناسی پیوسته رشته حقوق- 95 به بعد   مشاهده
جدول ترمی سینما- کارگردانی مقطع کارشناسی پیوسته  مشاهده
جدول ترمی کارشناسی پیوسته معماری 97 به بعد  مشاهده
جدول ترمی گروه کارشناسی نقاشی  مشاهده
جدول ترمي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته پژوهش هنر95 به بعد  مشاهده
جدول دروس رشته روان شناسی  مشاهده
جدول ترمي  مقطع کارشناسي پيوسته  موسیقی    مشاهده
جدول ترمي  مقطع کارشناسي پيوسته  روانشناسی  مشاهده

*فرمهای دانشکده علوم انسانی

*فرم پروپوزال
دریافت فرم
*فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت فرم
*فرم الف پیشنهاد عنوان رساله دکتری  دریافت فرم
*اخلاق پژوهش
دریافت فرم
*فرم رزومه دریافت فرم
*فرم اعلان آمادگی دفاع دریافت فرم
*شیوه آدرس دهی برای مقالات دریافت فرم
*شیوه نگارش پایان نامه دریافت فرم
*جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   دریافت فرم
*فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم
*تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد  دریافت فرم
*فرم تعهد عدم ارائه مقاله دریافت فرم
*فرم کد استاد   دریافت فرم
*فراخوان افراد برای شرکت در جلسه دفاع دریافت فرم
*تعهد استفاده از مهلت قانونی جهت ارائه مقالات دریافت فرم 
*فرم شرکت در جلسه دفاعیه  دریافت فرم 
*کاربرگ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم 
*کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه  دریافت فرم
*گزارش پیشرفت پایان نامه  دریافت فرم 
*فرم صورتجلسه دفاع دریافت فرم
*فرم نمره مقاله دریافت فرم
*مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ها دریافت فرم
*فرم تاییدمقاله دریافت فرم
*فرم تایید اصلاحات دریافت فرم
*فرم شركت در جلسات دفاع دریافت فرم
 
*فرمهای مربوط به تنظیم پایان نامه رشته زبان انگلیسی
*Approval Page
مشاهده
*Declaration مشاهده
*Table of Contents مشاهده
*Title Page مشاهده