*جدول دروس و ترمی دانشکده علوم انسانی

 *جدول دروس وترمی کاردانی امور بانکی مخصوص ورودی 84 به بعد 
  مشاهده    
 *جدول ترمی کاردانی ناپیوسته معماری 
  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته معماری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته موسیقی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته نقاشی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ادبیات و زبان فارسی    مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته و  ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس کاردانی و  کارشناسی پیوسته گروه زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس رشته علوم اقتصادبازرگانی کارشناسی پیوسته   مشاهده
 *جدول دروس كارشناسي ارشد ادبيات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر   مشاهده 
 *جدول دروس کارشناسی ارشد حقوقی عمومی
  مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی   مشاهده
*جدول دورس دکتری کارآفرینی  ورودی 94   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش و بهسازی منابع انسانی   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد رشته حقوق - ثبت اسناد و املاک   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی پیوسته رشته حقوق   مشاهده
جدول دورس كارشناس پیوسته رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی پیوسته رشته حقوق-95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول ترمی  كاشناسی پیوسته رشته حقوق- 95 به بعد   مشاهده

*فرمهای دانشکده علوم انسانی

*فرم پروپوزال
دریافت فرم
*فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت فرم
*فرم الف پیشنهاد عنوان رساله دکتری  دریافت فرم
*اخلاق پژوهش
دریافت فرم
*فرم رزومه دریافت فرم
*فرم اعلان آمادگی دفاع دریافت فرم
*شیوه آدرس دهی برای مقالات دریافت فرم
*شیوه نگارش پایان نامه دریافت فرم
*جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   دریافت فرم
*فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم
*تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد  دریافت فرم
*فرم تعهد عدم ارائه مقاله دریافت فرم
*فرم کد استاد   دریافت فرم
*فراخوان افراد برای شرکت در جلسه دفاع دریافت فرم
*تعهد استفاده از مهلت قانونی جهت ارائه مقالات دریافت فرم 
*فرم شرکت در جلسه دفاعیه  دریافت فرم 
*کاربرگ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم 
*کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه  دریافت فرم
*گزارش پیشرفت پایان نامه  دریافت فرم 
*فرم صورتجلسه دفاع دریافت فرم
*فرم نمره مقاله دریافت فرم
*مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ها دریافت فرم
*فرم تاییدمقاله دریافت فرم
*فرم تایید اصلاحات دریافت فرم
*فرم شركت در جلسات دفاع دریافت فرم
 
*فرمهای مربوط به تنظیم پایان نامه رشته زبان انگلیسی
*Approval Page
مشاهده
*Declaration مشاهده
*Table of Contents مشاهده
*Title Page مشاهده