جدول رشته ها و مقاطع موجود 

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
2 علوم انسانی زبان آموزش زبان انگلیسی دکتری
3 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی دکتری
4 علوم انسانی  روانشناسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
5 علوم انسانی معماری معماری داخلی کارشناسی ارشد
6 علوم انسانی حقوق حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی راشد
7 علوم انسانی معارف تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد
 8 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی) کارشناسی ارشد
9  علوم انسانی ادبيات 
 زبان و ادبیات فارسی كارشناسي ارشد
10  علوم انسانی  حقوق
 حقوق عمومی 
کارشناسی ارشد
11  علوم انسانی زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ارشد
12  هنرمعماری 
 هنر  پژوهش هنر
کارشناسی ارشد
13 علوم انسانی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
14 
علوم انسانی معماری مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد
15
علوم انسانی معماری مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد
16 علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
17 علوم انسانی معماری مهندسی معماری کارشناسی
18  هنر معماری
 هنر  نمایش -کارگردانی 
كارشناسي
19  هنرمعماری  هنر  نقاشی 
کارشناسی
20  هنر معماری  هنر  سینما كارشناسي
21  هنرمعماری  هنر  موسیقی کارشناسی
22  علومانسانی  اقتصاد  علوم اقتصادی- اقتصادبازرگانی كارشناسي
23  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي
24  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی كارشناسي
25  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
26  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
27  هنر معماری  هنر  علمی ارتباط تصویری 
کارشناسی ناپیوسته
28  هنرمعماری  معماری  علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
29  هنرمعماری  معماری  مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته
30  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کاردانی
31  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کاردانی
32  علوم انسانی  اقتصاد  امور بانکی کاردانی
33  هنرمعماری  معماری  معماری کاردانی
34  هنر معماری  هنر  هنرهای تجسمی - نقاشی
کاردانی