جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
کارآفرینی (آموزش عالی) دکتر مجید اشرفی دکتری

زبان و ادبیات فارسی 

دکتر ملیحه مهدوی

کارشناسی ارشد،کارشناسی

پژوهش هنر

غلامرضا حسنی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزش

دکتر فریدون آزما

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی و امور بانکی

  کارشناسی ،کاردانی،کارشناسی ناپیوسته 

آموزش زبان انگلیسی 

دكتر ندا فكری

دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته،کاردانی

معارف اسلامی

سید علی طاهری

کاردانی و کارشناسی

حقوق

دکتر سید ولی الله حسینی  کارشناسی ارشد
حقوق علیرضا ابراهیمی فرد کارشناسی
معماری سعید اكبری کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
 روانشناسی  معصومه  دامغانی کارشناسی ارشد
 موسیقی غلامرضا حسنی کارشناسی