جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع

زبان و ادبیات فارسی 

دکترمسعود مهدیان

کارشناسی ارشد/کارشناسی

مدیریت آموزشی، روانشناسی و آموزش و بهسازی منابع انسانی 

دکتر فریدون آزما

کارشناسی ارشد/کارشناسی/کاردانی

علوم اقتصادی و امور بانکی

  کاردانی/کارشناسی / کارشناسی ناپیوسته 

آموزش زبان انگلیسی 

دکتر امید مازندرانی

دکتری/کارشناسی ارشد/کارشناسی پیوسته/کارشناسی ناپیوسته/کاردانی

معارف اسلامی

سید حسن سیدی

کاردانی/کارشناسی

حقوق

دکتر سید ولی الله حسینی 

کارشناسی/کارشناسی ارشد

معماری مهندس علیه علی بیگلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد
پژوهش هنر و موسیقی دکتر غلامرضا حسنی کارشناسی/کارشناسی ارشد